Bierzmowanie

Bierzmowanie 17 kwietnia 2021r. o godz. 11.00.

Tezy przed Sakramentem Bierzmowania, Kiczki 2020. 

 

1)Dziesięć przykazań BoskichW jakich okolicznościach Pan Bóg dał ludziom swoje przykazania? Pan Bóg dał ludziom 10 przykazań Boskich na górze Synaj, gdy zawarł przymierze z narodem izraelskim, który pod wodzą Mojżesza wędrował z ziemi egipskiej do Ziemi Obiecanej (Palestyny).

2) Pięć przykazań kościelnych .

3) Główne prawdy wiary.

4)Siedem Sakramentów świętych.

5) Pięć warunków Sakramentu Pokuty.

6) Trzy cnoty Boskie.

7) Cztery cnoty główne 1. Roztropność. 2. Sprawiedliwość. 3. Umiarkowanie. 4. Męstwo.

8) Siedem grzechów głównych .

9) Rzeczy ostateczne człowieka Śmierć, Sąd Boży szczegółowy, niebo - albo piekło, ciała zmartwychwstanie, Sąd Ostateczny.

10) Anioł PańskiAnioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego, Zdrowaś Maryjo... Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo... A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo.

 

11) Różaniec jak się odmawia i wymienić tajemnice.

 12) Co to jest modlitwa?

13) Cuda Pana Jezusa.

14) Przypowieści ewangeliczne.

15). Kim jest Duch Święty?

16) Jakie symbole Ducha Świętego? Woda, namaszczenie, ogień, obłok i światło, pieczęć, ręka, palec, gołębica..

17) Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów? Duch Święty zstąpił na Apostołów pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu Chrystusa.

18) Kiedy Matka Boża została ogłoszona Królową Polski? Król Jan Kazimierz w czasie najazdu szwedzkiego 1 IV 1656 r. w katedrze lwowskiej złożył śluby, w których ogłosił Matkę Bożą Patronką i Królową Polski.

19) Święta Maryjne Obchodzone na całym świecie:  1 I uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, - 2 II Matki Bożej Gromnicznej (Ofiarowanie Pana Jezusa), - 25 III Zwiastowanie Matce Bożej (Zwiastowanie Pańskie) - 31 V święto Nawiedzenia NMP, - 15 VIII uroczystość Wniebowzięcia NMP, - 8 IX święto Narodzenia NMP, - 8 XII uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Obchodzone w Polsce:  3 V uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej i Patronki Polski, - 26 VIII uroczystość Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej.

20) Kiedy tracimy laskę Bożą? Łaskę Bożą tracimy gdy popełniamy grzech śmiertelny.

 

21) Kiedy możemy odzyskać utraconą laskę Bożą? Łaskę Bożą możemy odzyskać przez Sakrament Pokuty, a gdyby to nie było możliwe, przez żal doskonały za grzechy, z pragnieniem przyjęcia tego Sakramentu.

22) Co to są Sakramenty św.? Sakramenty św. są to znaki widzialne, które ustanowił Chrystus i przez nie daje On nam łaskę Bożą.

23) Sakramenty, które można przyjąć raz w życiu , które można przyjąć wiele razy .

24) Co to jest Chrzest? Chrzest jest to Sakrament, przez który Pan Jezus gładzi nam grzech pierworodny oraz wszystkie grzechy przed chrztem popełnione, daje nam życie Boże, czyni nas dziećmi Bożymi i członkami Kościoła Bożego.

25) Co to jest Bierzmowanie? Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił i według niej żył.

26) Dlaczego przy Sakramencie Bierzmowania otrzymujemy nowe imię? Zgodnie z pradawnym zwyczajem, przyjmując Sakrament Bierzmowania obieramy sobie nowe imię, spośród świętych, by nowy Patron był dla nas wzorem i orędownikiem za nami u Pana Boga.

27) Kto może być świadkiem Bierzmowania? Świadkiem może być człowiek bierzmowany, prowadzący życie zgodne z wiarą.

28) Co czyni świadek w czasie Bierzmowania? Dobrze jest, jeśli świadkami przy bierzmowaniu są rodzice chrzestni.

29) Jakie dary Duch Świętego? .

30) Co to jest Eucharystia? jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina.

 

 

31) Kiedy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament Pan Jezus ustanowił w Wielki Czwartek, w wieczerniku, na Ostatniej Wieczerzy.

32) Co to jest Msza św.?

 33) Co to jest Sakrament pokuty?

 34)Czym jest sumienie? Sumienie jest zdolnością, która pozwała nam odróżnić dobre czyny od złych, pobudza nas do pełnienia dobra, a powstrzymuje od czynienia zła i jest naszym sędzią.

35) Kiedy spowiedź jest nieważna? Spowiedź jest nieważna, gdy zataimy grzech ciężki. Taka spowiedź nazywa się spowiedzią świętokradzką.

36) Czym jest pokuta, którą kapłan zadaje na spowiedzi? Pokuta, którą ksiądz zadaje na spowiedzi jest wynagrodzeniem Panu Bogu.

37) Co to jest odpust?Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie nam przez Boga kary doczesnej za grzechy już odpuszczone co do winy.

38) Co to jest grzech? Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.

39) Wymień rodzaje grzechów? Grzechy dzielimy na: - Powszednie (lekkie) - Śmiertelne (ciężkie).

40) Co to jest grzech ciężki?Grzech ciężki czyli śmiertelny jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej.

 

41) Co to jest grzech powszedni? Grzech powszedni to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy mało ważnej lub przy zmniejszonej świadomości albo wolnej woli.

42) Jakie skutki grzechu śmiertelnego i powszedniego? Grzech śmiertelny pozbawia człowieka łaski uświęcającej, prawa do nieba i ściąga na człowieka karę doczesną i wieczną. Grzech powszedni zmniejsza miłość do Pana Boga, czyni człowieka skłonniejszym do grzechu i ściąga na człowieka karę doczesną.

43) Co to jest namaszczenie chorych? Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym Pan Jezus umacnia człowieka ciężko chorego, odpuszcza mu grzechy, jeśli je ma, daje mu siłę przeciw pokusom, ulgę w cierpieniu, a niekiedy zdrowie ciała.

44) Co należy przygotować w domu chorego, gdy kapłan przychodzi udzielić sakramentu namaszczenia?Należy przygotować: - stół nakryty białym obrusem, - na stole: krzyżyk, dwie świece, szklankę wody i wodę święconą.

45) Co to jest małżeństwo?

46) Dlaczego Kościół tak nieustępliwie broni nierozerwalności małżeństwa? Kościół nieustępliwie broni nierozerwalności małżeństwa ponieważ: - Taka jest nauka Chrystusa: „Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela” - Do dobrego wychowania dzieci potrzebna jest rodzina żyjąca.

47) Co to jest Kapłaństwo? Kapłaństwo jest to Sakrament, przez który Pan Jezus daje człowiekowi władzę składania ofiary Mszy św., udzielania Sakramentów św., głoszenie słowa Bożego oraz łaskę godnego sprawowania urzędu kapłańskiego.

48) Co to są Sakramentalia? Sakramentalia „są to znaki święte, …Tymi znakami świętymi są: błogosławieństwo i poświęcenia.

49) Co to jest Świętych obcowanie? Świętych obcowanie jest to duchowa łączność wiernych na ziemi z duszami w czyśćcu i ze świętymi w niebie.

50) Rok liturgiczny.

 

 

Opublikowano 23-01-2020

×