Bierzmowanie

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa 2 lata.

 

Tezy na egzamin przed Sakramentem Bierzmowania.

1)Dziesięć przykazań BoskichW jakich okolicznościach Pan Bóg dał ludziom swoje przykazania? Pan Bóg dał ludziom 10 przykazań Boskich na górze Synaj, gdy zawarł przymierze z narodem izraelskim, który pod wodzą Mojżesza wędrował z ziemi egipskiej do Ziemi Obiecanej (Palestyny). 2) Pięć przykazań kościelnych 3) Główne prawdy wiary 4)Siedem Sakramentów świętych 5) Pięć warunków Sakramentu Pokuty6) Trzy cnoty Boskie. 7) Cztery cnoty główne 1. Roztropność. 2. Sprawiedliwość. 3. Umiarkowanie. 4. Męstwo. 8) Dobre uczynki 1. Modlitwa. 2. Post. 3. Jałmużna. 9) Uczynki miłosierne względem ciała1. Głodnych nakarmić 2. Spragnionych napoić. 3. Nagich przyodziać. 4. Podróżnych w dom przyjąć. 5. Więźniów pocieszać. 6. Chorych nawiedzać. 7. Umarłych pogrzebać. 10) Uczynki miłosierne względem duszy 1. Grzesznych upominać. 2. Nieumiejętnych pouczać. 3. Wątpiącym dobrze radzić. 4. Strapionych pocieszać. 5. Krzywdy cierpliwie znosić. 6. Urazy chętnie darować. 7. Modlić się za żywych i umarłych. 11) Siedem grzechów głównych 12) Rzeczy ostateczne człowieka Śmierć, Sąd Boży szczegółowy, niebo - albo piekło, ciała zmartwychwstanie, Sąd Ostateczny. 13) Anioł PańskiAnioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego, Zdrowaś Maryjo... Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo... A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo.14) Różaniec jak się odmawia i wymienić tajemnice 15) Litanie - Spośród wielu litanii Kościół zatwierdził tylko sześć do odmawiania publicznego. Odmawiać publicznie oznacza, że odmawianiu może przewodniczyć kapłan ubrany w szaty liturgiczne, czego w wypadku litanii do prywatnego odmawiania czynić mu nie wolno. Litanie zatwierdzone przez Kościół: - Litania do Imienia Jezus. - Litania do Serca Pana Jezusa. - Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa. - Litania Loretańska do N.M.P. - Litania do św. Józefa. - Litania do Wszystkich Świętych. 16) Gorzkie Żale „Gorzkie Żale” powstały na początku XVIII wieku. Ułożono je na wzór Jutrzni modlitw kapłańskich. Śpiewając Gorzkie Żale rozważamy Mękę Pana Jezusa i Jego Matki Maryi. Pierwszy raz zostały odśpiewane w kościele św. Krzyża w Warszawie. 17) Droga Krzyżowa W Jerozolimie powstał zwyczaj obchodzenia miejsc uświęconych męką Zbawiciela i rozważania jej. Z czasem zaczęto w całym Kościele wznosić tak zwane „stacje” Męki Pańskiej. Wierni obchodząc je rozpamiętują cierpienia Zbawiciela. Papieże przywiązali do tego nabożeństwa takie same odpusty, jakie zyskują odprawiający Drogę Krzyżową w Jerozolimie. 18) Co to jest modlitwa? Modlitwa jest to wzniesienie myśli do Boga i rozmowa człowieka z Nim. 19) Rodzaje modlitwy Rodzaje modlitwy: pochwalna, dziękczynna, błagalna, Szczególną wartość w oczach Bożych posiada modlitwa publiczna i liturgiczna. Chrystus uczy: „Gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w Imię Moje, tam i Ja jestem pośród nich”.20) Jaką rolę odgrywają święci w naszych modlitwach? Święci w naszych modlitwach wstawiają się za nami u Pana Boga gdy ich o to prosimy w naszych modlitwach. BÓG - TRÓJCA ŚWIĘTA Jeden w trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Te trzy Osoby Boże nazywamy Trójcą Świętą. Tajemnicę tę objawił nam Jezus Chrystus, Syn Boży, abyśmy przez wiarę i chrzest uczestniczyli w życiu Ojca i Syna i Ducha Świętego i przyczyniali się do jednoczenia wszystkich ludzi z Bogiem. 21) Skąd wiemy o istnieniu Boga? 22) Przymioty Pana Boga. Bóg jest: Wieczny - jest zawsze, bez początku i bez końca. Niezmienny - jest zawsze ten sam i nie zmienia się. Jeden - nie mogą istnieć razem dwie istoty nieskończenie doskonałe. Wszechobecny - jest wszędzie: w niebie, na ziemi i na każdym miejscu.

Wszechmocny - może czynić wszystko co chce, nawet z niczego (stworzenie). Święty - kocha dobro a brzydzi się złem. Dobry - wyświadcza stworzeniom liczne dobrodziejstwa. Sprawiedliwy - za dobre wynagradza a za złe karze. Miłosierny - chętnie przebacza grzechy, jeśli za nie żałujemy. Prawdomówny - objawia nam tylko prawdę. Wierny - zawsze dotrzymuje swych obietnic. Wszystkowiedzący - posiada wiedzę zupełną: wie, co było, co jest, co będzie, a nawet to, co mogłoby być. Najmądrzejszy - wie wszystko najdokładniej i najpewniej. 23) Określenia Jezusa Chrystusa z Ewangelii: Baranek Boży, Dobry Pasterz, Syn Boży, Syn Człowieczy, Mesjasz, Droga, Prawda i Zycie, Krzew winny, Światłość świata, Król. 24) Cuda Pana Jezusa. 25) Przypowieści ewangeliczne. 26. DUCH ŚWIĘTY 26) Kim jest Duch Święty? 27) Jakie symbole Ducha Świętego? Woda, namaszczenie, ogień, obłok i światło, pieczęć, ręka, palec, gołębica..28) Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów? Duch Święty zstąpił na Apostołów pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu Chrystusa. 29) Co uczynił Duch Święty gdy zstąpił na Apostołów? 30) Kim jest Najświętsza Maryja Panna?  jest Matką Bożą, bo urodziła i wychowała Syna Bożego. Czcimy więc Ją jako Bogurodzicę. 31) Dlaczego Najświętszą Maryję Pannę nazywamy Niepokalanie Poczętą? bo od pierwszej chwili swego życia była pełna laski, wolna od grzechu pierworodnego (dogmat Niepokalanego Poczęcia ogłosił papież Pius IX dnia 8 XII 1854 r.; uroczystość obchodzimy 8 grudnia). 32) Dlaczego Najświętszą Maryję Pannę nazywamy Wniebowziętą?, ponieważ Bóg zabrał Ją z ciałem i duszą do nieba (dogmat o Wniebowzięciu Matki Bożej ogłosił papież Pius XII dnia 1 XI 1950 r.; uroczystość obchodzimy 15 sierpnia). 33) Dlaczego Najświętszą Maryję Pannę nazywamy Orędowniczką i Pośredniczką?  bo jako nasza Matka Niebieska przedstawia nasze prośby Panu Bogu. Matka Boża jest też Pośredniczką między Chrystusem a ludźmi, ponieważ za Jej pośrednictwem otrzymujemy od Pana Boga łaski. 34) Kiedy Matka Boża została ogłoszona Królową Polski? Król Jan Kazimierz w czasie najazdu szwedzkiego 1 IV 1656 r. w katedrze lwowskiej złożył śluby, w których ogłosił Matkę Bożą Patronką i Królową Polski. W roku 1956 zostały odnowione śluby Jasnogórskie, a w 1920 r. papież Benedykt XV ustanowił dzień 3 maja jako święto Królowej Polski. 35) Dlaczego Maryję nazywamy Matką Kościoła? 36) Święta Maryjne Obchodzone na całym świecie:  1 I uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, - 2 II Matki Bożej Gromnicznej (Ofiarowanie Pana Jezusa), - 25 III Zwiastowanie Matce Bożej (Zwiastowanie Pańskie) - 31 V święto Nawiedzenia NMP, - 15 VIII uroczystość Wniebowzięcia NMP, - 8 IX święto Narodzenia NMP, - 8 XII uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Obchodzone w Polsce:  3 V uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej i Patronki Polski, - 26 VIII uroczystość Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej. 37) Kim jest człowiek? Człowiek jest to najdoskonalsze stworzenie Boże na ziemi, złożone a ciała i duszy nieśmiertelnej, która jest rozumna i urnie bezinteresownie kochać. 38)) Jaki jest cel życia ludzkiego? Człowiek żyje na świecie aby współpracować razem z Bogiem w Jego dziele stwórczym i zbawczym. Współpracować z Bogiem w Jego dziele stwórczym to znaczy: tak korzystać z dóbr zawartych w świecie i nimi zarządzać, żeby to przyniosło chwałę Bogu; pracować i przemieniać ten świat, aby warunki życia były coraz bardziej godne człowieka oraz doskonalić się wewnętrznie, by upodabniać się do Boga. Współpracować z Bogiem w Jego dziele zbawczym, to świadczyć o Chrystusie i współ odpowiadać za zbawienie wszystkich ludzi.

39) Co stracili pierwsi ludzie przez grzech pierworodny? Przez grzech pierworodny pierwsi ludzie stracili łaskę uświęcającą, prawo do nieba, nieśmiertelność ciała i raj; odtąd na ziemi musieli ciężko pracować w cierpieniach i chorobach oraz stali się skłonni do zła. 40) Gdzie zawiera się Objawienie Boże?  w Piśmie św. i w Tradycji Świętej. 41) Kiedy Pan Jezus założył Kościół? Pan Jezus zakładał Kościół całym swoim życiem Pan Jezus organizował Kościół w całej swej publicznej działalności. Wybrał 12 apostołów i nadał im potrójną władzę: prorocką, pasterską i kapłańską. Św. Piotrowi nadał prymat, czyli najwyższą władzę w Kościele. Apostołom obiecał Ducha Świętego. 42) Jakie są rodzaje laski? Mamy łaskę uświęcającą i uczynkową. 43) Co to jest laska uświęcająca? Laska uświęcająca jest to dar nadprzyrodzony, który daje nam życie Boże i czyni nas dziećmi Bożymi. 44) Co to jest laska uczynkowa? Laska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków potrzebnych do zbawienia. „Beze Mnie nic uczynić nie możecie” (J, 15, 5). 45) Kiedy tracimy laskę Bożą? Łaskę Bożą tracimy gdy popełniamy grzech śmiertelny. 46) Kiedy możemy odzyskać utraconą laskę Bożą? Łaskę Bożą możemy odzyskać przez Sakrament Pokuty, a gdyby to nie było możliwe, przez żal doskonały za grzechy, z pragnieniem przyjęcia tego Sakramentu. 47) Kto z ludzi posiada pełnię laski? Pełnię łaski posiada Maryja. Wolność od grzechu pierworodnego i innych grzechów osobistych stwierdza Archanioł Gabriel w chwili Zwiastowania, nazywając Najświętszą Maryję Pannę „łaski pełną”. 48) Co to są Sakramenty św.? Sakramenty św. są to znaki widzialne, które ustanowił Chrystus i przez nie daje On nam łaskę Bożą. 49) Sakramenty, które można przyjąć raz w życiu , które można przyjąć wiele razy 50) Dlaczego Sakramenty św. znakami widzialnymi? Chrystus ustanowił Sakramenty jako znaki widzialne, gdyż człowiek w ten sposób dowiaduje się, że otrzymuje laskę bożą, która jest niewidzialna. 51) Co to jest Chrzest? Chrzest jest to Sakrament, przez który Pan Jezus gładzi nam grzech pierworodny oraz wszystkie grzechy przed chrztem popełnione, daje nam życie Boże, czyni nas dziećmi Bożymi i członkami Kościoła Bożego. 52) Jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Sakrament Chrztu Świętego? Jezus ustanowił sakrament Chrztu słowami: „Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody chrzcząc je w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Sakramentu Chrztu świętego udziela kapłan lub diakon, w nagłym wypadku gdy nie ma kapłana, każdy człowiek, a nawet niechrześcijanin, byleby ten działał w imieniu Kościoła. 53) Jak w nagłym wypadku ochrzcić dziecko? Sakramentu Chrztu św. udziela się przez polanie wodą głowy dziecka wymawiając równocześnie słowa: „N. ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.54) Jaką rolę spełniają rodzice chrzestni w czasie chrztu i po nim? W czasie chrztu rodzice chrzestni w imieniu dziecka wyznają wiarę. Po chrzcie św. rodzice chrzestni mają obowiązek pomagać wychowywać dziecko w wierze i w wierności przykazaniom. 55) Co to jest Bierzmowanie? Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił i według niej żył. 56) Dlaczego przy Sakramencie Bierzmowania otrzymujemy nowe imię? Zgodnie z pradawnym zwyczajem, przyjmując Sakrament Bierzmowania obieramy sobie nowe imię, spośród świętych, by nowy Patron był dla nas wzorem i orędownikiem za nami u Pana Boga. 57) Kto może być świadkiem Bierzmowania? Świadkiem może być człowiek bierzmowany, prowadzący życie zgodne z wiarą. 58) Co czyni świadek w czasie Bierzmowania? Dobrze jest, jeśli świadkami przy bierzmowaniu są rodzice chrzestni.

Kiedy Ks. Biskup namaszcza czoło przyjmującego bierzmowanie- świadek kładzie prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego na znak, że będzie go wspierał w życiu radą i pomocą. Będzie świadkiem nie tylko przyjętego Sakramentu, ale również świadectwem życia chrześcijańskiego, zachęcać będzie bierzmowanego do pójścia w jego ślady. 59) Jakie dary Duch Świętego? Wylicza się siedem darów Ducha Świętego: - Mądrości- uzdalnia nas do wydawania trafnych sądów o Bogu i świecie, - Rozumu- uzdalnia nas do łatwego przyjmowania natchnień Ducha Świętego, - Umiejętności- uzdalnia nas do właściwego oceniania spraw ziemskich, - Rady- uzdalnia nas do właściwego rozwiązywania trudności życiowych, - Męstwa- uzdalnia nas do ponoszenia ofiar dla Boga i walki z szatanem, - Pobożności- uzdalnia nas do radosnego oddawania czci naszemu Ojcu, - Bojaźni Bożej- uzdalnia nas do walki z grzechami, które zasmucają naszego Ojca. 60) Co to jest Eucharystia? jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina. 61) Kiedy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament Pan Jezus ustanowił w Wielki Czwartek, w wieczerniku, na Ostatniej Wieczerzy słowami: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 28, 26- 29). 62) Co to jest Msza św.? Msza św. jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus uobecnia w sposób niekrwawy swoją ofiarę złożoną Bogu na krzyżu. Msza św. jest to ofiara Chrystusa i Kościoła, w której pod postaciami chleba i wina uobecnia się śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. .63) Wymień części Mszy św. Liturgia Słowa - jest głoszone i wyjaśniane Słowo Boże, Liturgia Eucharystyczna - dokonuje się przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, które stają się pokarmem uczestników niekrwawej Ofiary. 64) Co to jest Sakrament pokuty? Pokuta jest to Sakrament, w którym Pan Jezus przez kapłana odpuszcza człowiekowi grzechy po chrzcie popełnione. 65) Jakimi słowami Pan Jezus ustanowił Sakrament pokuty? Pokutę Chrystus ustanowił w dniu Zmartwychwstania słowami: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane”  66) Gdy nagle ktoś umiera, który z warunków może mu zastąpić Sakrament pokuty? Gdy nagle ktoś umiera, żal doskonały za grzechy może mu zastąpić Sakrament pokuty. 67) Czym jest sumienie? Sumienie jest zdolnością, która pozwała nam odróżnić dobre czyny od złych, pobudza nas do pełnienia dobra, a powstrzymuje od czynienia zła i jest naszym sędzią. 68) Jaki obowiązek ma człowiek wobec sumienia? Człowiek powinien słuchać głosu swego sumienia i urabiać je tak, żeby ono prawidłowo oceniało dobro i zło oraz skłaniało go do czynienia dobra, a unikania zła. 69)Co należy uczynić, gdy zapomni się pokutę, którą zadał kapłan na spowiedzi? Jeżeli jest możliwość, zapytać spowiednika, a jeżeli nie, to nałożyć samemu i na następnej spowiedzi powiedzieć o tym spowiednikowi. 70) Kiedy spowiedź jest nieważna? Spowiedź jest nieważna, gdy zataimy grzech ciężki. Taka spowiedź nazywa się spowiedzią świętokradzką. 71) Co należy uczynić, gdy taka spowiedź się zdarzyła? wyspowiadać od ostatniej dobrej spowiedzi, powtarzając spowiedź świętokradzką. 72) Czym jest pokuta, którą kapłan zadaje na spowiedzi? Pokuta, którą ksiądz zadaje na spowiedzi jest wynagrodzeniem Panu Bogu. 73) Gdzie czeka nas reszta kary za grzechy nie odpokutowane na ziemi? Reszta kary za grzechy nie odpokutowane na ziemi czeka nas w czyśćcu.74) Co to jest odpust?Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie nam przez Boga kary doczesnej za grzechy już odpuszczone co do winy. 751) Co to jest grzech? Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.

76) Wymień rodzaje grzechów? Grzechy dzielimy na: - Powszednie (lekkie) - Śmiertelne (ciężkie). 77) Co to jest grzech ciężki?Grzech ciężki czyli śmiertelny jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej. 78) Co to jest grzech powszedni? Grzech powszedni to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy mało ważnej lub przy zmniejszonej świadomości albo wolnej woli. 79) Jakie skutki grzechu śmiertelnego i powszedniego? Grzech śmiertelny pozbawia człowieka łaski uświęcającej, prawa do nieba i ściąga na człowieka karę doczesną i wieczną. Grzech powszedni zmniejsza miłość do Pana Boga, czyni człowieka skłonniejszym do grzechu i ściąga na człowieka karę doczesną. 80) Co to jest namaszczenie chorych? Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym Pan Jezus umacnia człowieka ciężko chorego, odpuszcza mu grzechy, jeśli je ma, daje mu siłę przeciw pokusom, ulgę w cierpieniu, a niekiedy zdrowie ciała. 81) Co należy przygotować w domu chorego, gdy kapłan przychodzi udzielić sakramentu namaszczenia?Należy przygotować: - stół nakryty białym obrusem, - na stole: krzyżyk, dwie świece, szklankę wody i wodę święconą. 82) Co to jest małżeństwo? Małżeństwo jest to sakrament, w którym mężczyzna i kobieta zawierają dozgonny związek dla zrodzenia i wychowania dzieci oraz otrzymują łaski potrzebne w tym celu. 83) Dlaczego Kościół tak nieustępliwie broni nierozerwalności małżeństwa? Kościół nieustępliwie broni nierozerwalności małżeństwa ponieważ: - Taka jest nauka Chrystusa: „Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela” - Do dobrego wychowania dzieci potrzebna jest rodzina żyjąca 84) Co to jest Kapłaństwo? Kapłaństwo jest to Sakrament, przez który Pan Jezus daje człowiekowi władzę składania ofiary Mszy św., udzielania Sakramentów św., głoszenie słowa Bożego oraz łaskę godnego sprawowania urzędu kapłańskiego. 85) Kto może udzielić Sakramentu Kapłaństwa?Sakramentu Kapłaństwa może udzielić tylko Biskup.  86) Co to są Sakramentalia? Sakramentalia „są to znaki święte, które z pewnym podobieństwem do Sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, a osiągają je przez modlitwę Kościoła” (KL 50) Tymi znakami świętymi są: błogosławieństwo i poświęcenia. 87) Co to jest Świętych obcowanie? Świętych obcowanie jest to duchowa łączność wiernych na ziemi z duszami w czyśćcu i ze świętymi w niebie. 89) Rok liturgiczny. Podstawowe prawdy wiary i zdarzenia zbawcze społeczność chrześcijańska przeżywa cały rok, który nazywamy rokiem liturgicznym lub kościelnym. Fundamentem i ośrodkiem roku liturgicznego jest Chrystus żyjący w Kościele. W ramach roku poprzez niedziele i święta Kościół ukazuje kolejno całe Jego zbawcze dzieło, począwszy od przygotowania na przyjście Chrystusa, Wcielenie i Narodzenie poprzez Śmierć i Zmartwychwstanie, aż do Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego oraz oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. 90) Podział roku liturgicznego. ADWENT oznacza przyjście, oczekiwanie. Okres Adwentu trwa około czterech tygodni. Okres ten posiada podwójny charakter: - Jest czasem przygotowania na święta Bożego Narodzenia, wspomina się pierwsze przyjście na świat Chrystusa, - Jest równocześnie czasem oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa na końcu wieków. Z obu wymienionych powodów, Adwent jest okresem nabożnego i radosnego oczekiwania. OKRES BOZEGO NARODZENIA trwa od południa Wigilii Bożego Narodzenia. OKRES WIELKIEGO POSTU trwa czterdzieści dni i rozpoczyna się Środą Popielcową, w którą święci się popiół (z palm ubiegłej Niedzieli Palmowej) i posypuje głowy wiernych, co oznacza wezwanie do pokuty.

Wielki Post kończy się Wielkim Tygodniem. Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową, w czasie której poświęcamy palmy i idziemy w procesji z palmami na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Wieczorem w WIELKI CZWARTEK wierni gromadzą się, by uczcić Ostatnią Wieczerze podczas uroczystej Mszy św. Na „Chwała na wysokości Bogu” biją dzwony, po czym milkną aż do Wigilii Paschalnej. Po Mszy św. w uroczystej procesji przenosi się Najświętszy Sakrament do ciemnicy, gdzie wierni adorują Pana Jezusa do północy, rozważając Jego cierpienia w Ogrójcu. Obnażenie głównego ołtarza symbolizuje odarcie z szat Jezusa. W Wielki Czwartek wspomina się również ustanowienie sakramentu kapłaństwa. Dlatego też rano w katedrach biskupi odprawiają uroczystą Mszę św. w koncelebrze z kapłanami swojej diecezji, podczas Mszy św. święci się Oleje i Krzyżmo. W WIELKI PIĄTEK Pan Jezus umarł na krzyżu. W tym dniu nie odprawia się Mszy św. W godzinach popołudniowych wierni gromadzą się na nabożeństwo ku czci Męki Pańskiej. Wielkopiątkowe nabożeństwo składa się z następujących części: liturgii słowa, adoracji krzyża, Komunii św. i procesji do Bożego Grobu. W WIELKĄ SOBOTĘ, która jest dniem żałoby, wierni przy Grobie Pańskim rozważają Jego mękę i Śmierć, a równocześnie jest wigilią wielkanocną, w której oczekujemy Zmartwychwstania Pańskiego. Wielka Sobota jest dniem adoracji Pana Jezusa w Grobie Pańskim oraz dniem święcenia pokarmów na stół wielkanocny. Liturgia Wigilii Paschalnej obejmuje: poświęcenie nowego ognia (symbol Chrystusa), poświęcenie paschału (oznaczającego Chrystusa- Światłość świata), uroczystą procesję, liturgię słowa, odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. i uroczystą Msza św. wielkanocną, w czasie której na „Chwała na wysokości Bogu” biją dzwony. OKRES WIELKANOCY trwa od wigilii paschalnej do Niedzieli Zesłania Duch Świętego. W okresie Wielkanocnym Kościół ukazuje nam Chrystusa Zmartwychwstałego. Czterdziestego dnia Kościół obchodzi uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Okres Wielkanocy kończy się niedzielą Zesłania Ducha Świętego, którą obchodzimy na pamiątkę Zesłania Ducha Świętego na Najświętszą Maryję Pannę i apostołów zgromadzonych w wieczerniku w pięćdziesiątym dniu po zmartwychwstaniu. III. Czas Zwykły w ciągu roku.

 

UWAGA UWAGA !!!! Egzamin to rozmowa na te wyżej wymienione, bardzo proste tematy.

 

Wystarczy 4 razy przeczytać.....

 

 

Opublikowano 23-01-2020

×